INFORMACJE O RODO

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez GlassProf Sp. z o. o. z/s w Ogrodzonej oraz zasad na jakich odbywa się ono od 25 maja 2018 r.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 punt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest Glassprof sp. z o.o., ul. Dojazdowa 5, 43-426 OGRODZONA, numer KRS: 0000408125, REGON: 242829136, NIP: 5472141897, e-mail: biuro@glassprof.eu, tel.: +48 33 81 95 024 (dalej zwaną GLASSPROF lub Spółką).

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@glassprof.eu, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialist) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:
1. Prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania. GLASSPROF przetwarza dane w poniżej wskazanych celach (należy wybrać odpowiedni):

 • Zatrudnienie w tym procesy rekrutacyjne;
 • Współpraca z kontrahentami;
 • Monitoring i ochrona
 • Obsługa szkód i ubezpieczeń
 • Korespondencja
 • Serwis WWW


2. Prawo żądania od GLASSPROF dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (w niektórych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w niektórych przypadkach) i uzyskania ich kopii;
3. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Takie przypadki będą wyraźnie oznaczone jako przetwarzanie danych oparte na zgodzie podmiotu danych.
4. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy GLASSPROF), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;
5. Prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. GLASSPROF informuje, że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;
6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl);

REKRUTACJA


W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do GLASSPROF, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy na potrzeby rekrutacji to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.
Dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 22(1). Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje się dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. GLASSPROF nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.
Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 6 miesięcy po jego wyborze.
Jeżeli chcą Państwo zezwolić nam na wykorzystywanie swojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w GLASSPROF prosimy o zamieszczenie w swoim CV poniższej zgody:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w GLASSPROF Sp. z o.o. do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE!

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy GLASSPROF, w szczególności są to pracownicy zewnętrznego podmiotu odpowiedzialnego za sprawy personalne, Zarząd Spółki oraz Kierownik Działu, do którego Państwo aplikują, zewnętrzne firmy obsługujące platformy on-line GLASSPROF oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrzne podmioty związane z obsługą prawną i informatyczną GLASSPROF jak i podmioty mające dostęp do danych zbieranych w związku z ochroną obiektów GLASSPROF (zewnętrzna ochrona).  
Jeżeli Państwa dane uzyskaliśmy od innego podmiotu/osoby lub ze źródeł ogólnodostępnych to w takim przypadku dodatkowo zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie oraz o:

 • zakresie uzyskanych danych
 • konkretnym źródle pochodzenia danych

Powyższa sytuacja może mieć miejsce na przykład gdy Państwa dane są nam przekazywane przez:

 • Państwa znajomych/rodzinę
 • Aktualnie zatrudnionych pracowników

Podstawą prawną tych działań najczęściej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez GLASSPROF (art. 6 ust.1 lit. f RODO) lub Państwa zgoda.

KONTRAHENCI

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent/potencjalny kontrahent, lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem). Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub prowadzenia rozmów handlowych.
Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom GLASSPROF, zewnętrznym firmom obsługującym platformy on-line GLASSPROF i operacje księgowe oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną i informatyczną GLASSPROF czy wykonaniem umowy (np. firmy spedycyjne).
Dane będą przechowywane na czas  trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy, do 3 lat od zakończonych rozmów. 
Jeżeli Państwa dane uzyskaliśmy od innego podmiotu/osoby lub ze źródeł ogólnodostępnych to w takim przypadku dodatkowo zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie oraz o:

 • zakresie uzyskanych danych
 • konkretnym źródle pochodzenia danych

Powyższa sytuacja może mieć miejsce na przykład gdy Państwa dane są przekazywane Spółce przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • poręczycielami
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami)
 • stroną w procesie reklamacji
 • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów
 • są Państwo w bazach firmy zajmujących się tworzeniem takich baz.

Podstawą prawną tych działań najczęściej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez GLASSPROF (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

MONITORING

Podstawą prawną stosowania przez GLASSPROF monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez GLASSPROF - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie).
Monitoring służy do celów zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i mienia  oraz jako materiał dowodowy i nie jest przekazywany nikomu z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa np. Policji. Dane z monitoringu są przetwarzane na terytorium Polski przez okres uzależniony od jakości nagrania i zastosowanego nośnika w rejestratorze (ilość pamięci- maksymalnie do 90 dni) przez zewnętrzną firmę.
Wejście na teren GLASSPROF objętego monitoringiem jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z usług GLASSPROF. Brak Państwa wejścia w strefy objęte monitoringiem może skutkować brakiem wykonania przedmiotu umowy lub zainicjowaniem działań przed jej zawarciem.

KOLIZJE

W przypadku osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów GLASSPROF podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi GLASSPROF zawarła stosowne umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

ZAPYTANIA DO GLASSPROF

Dane z formularzy kontaktowych/kierowanej korespondencji (np. zapytania ofertowe) są przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie/wniosek/pismo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z GLASSPROF. Dane są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom GLASSPROF z działu do którego kierowane jest zapytanie oraz w odpowiednich przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną i informatyczną GLASSPROF czy wykonaniem danej umowy.
Przesłane zapytania będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 6 lat po jej zakończeniu.

SERWIS WWW

Serwis informacyjny GLASSPROF został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):
„ciasteczka” to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Na stronie Spółki „ciasteczka” są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy użyteczności korzystania z serwisu;
wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień;
pliki „cookie” nie zawierają żadnych danych osobowych;
użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia możliwości zapisywania plików „cookie” na swoim urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Dane zbierane w trakcie korespondencji z GLASSPROF z wykorzystaniem „formularza kontaktowego”, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/pytanie/skargę.
GLASSPROF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie.

Edytuj ustawienia cookies